ข้อสอบการงานอาชีพม.6 ชุดที่ 1

แบบทดสอบความรู้ออนไลน์ แบบทดสอบเบญจมราชานุสรณ์
1. อาหารเช้าที่เหมาะกับสุขภาพของผู้มีอายุตั้งแต่ 70 ปีขึ้นไปคือข้อใด
ข้าวต้ม ยำกุนเชียง และถั่วลิสงทอด
ไข่ดาว เบคอน ขนมปัง และโกโก้ร้อน
ข้าวต้มปลา กล้วยน้ำหว้า และน้ำสัมคั้นสด
ข้าวผัดปู โอวัลตินร้อน และมะละกอสุก

2. ข้อใดเกี่ยวข้องกับครอบครัวอบอุ่นมากที่สุด
มีนิสัยแบ่งปัน ไม่เล่นการพนัน มีสัจวาจา
พูดจาไพเราะ รับผิดชอบงาน รักษาความสะอาด
ขยันทำมาหาเลี้ยงชีพ ไม่มีหนี้สิน ชอบเก็บออม
ชอบปลูกผักสวนครัว ทำอาหารเอง ใช้จ่ายอย่างประหยัด

3. การตกแต่งบ้านข้อใดช่วยลดภาวะโลกร้อนได้อย่างยั่งยืน
ปลูกกล้วยไม้กระถางแขวนรอบบ้านเพื่อบังแดด
ปลูกไม้เลื้อยคลุมบนหลังคา เพื่อลดความร้อนจากแสงอาทิตย์
ปลูกดอกทานตะวันไว้หน้าบ้าน เพื่อลดแสงสะท้องจากดวงอาทิตย์
ปลูกไม้ยืนต้นทางทิศตะวันตกของบ้านเพื่อป้องกันแสงอาทิตย์ส่องตัวบ้าน

4. บรรจุภัณฑ์ข้อใดเหมาะสมที่สุดสำหรับบรรจุข้าวหอมมะลิสำเร็จรูปน้ำหนัก158 กรัมเพื่อการส่งออก
กล่องพลาสติกใสมองเห็นข้าวสุก
กระป๋องอลูมิเนียมมีลวดลายสวยงาม
กล่องกระดาษพิมพ์ลวดลายเรือนไทย
ถุงพลาสติกพิมพ์ลวดลายท้องทุ่งสีทองของรวงข้าว

5. เตาไมโครเว็ฟเป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวเรือนที่ใช้เทคโนโลยีในการทำงาในระบบใด
คลื่นสนามแม่เหล็กไฟฟ้า
คลื่นความถี่สูง
ใช้ขดลวดความรู้ชนิดพิเศษ
ใช้ไฟฟ้ากระแสสลับแปลงเป็นกระแสตรง

ผลคะแนน =
เฉลยคำตอบ:

วันพุธที่ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2552

กิจกรรมการเรียนการสอน6/7

นายเกียรติศักดิ์ ถึงลาภ
นายโกเมศ สีมาพล
นายคมกริช นาป่า
นายทัชนนท์ วงษ์สมุทร
นายธนะพร กลับอยู่
นายบุญช่วย พรมรักษ์
นายประภัทร์ ขจัดพาล
นายพายุ นิมิตดี
นายพีระพงศ์ เปรมใจ
นายโฟร์เบศร์ มีปัญญา
นายมนัส เลาะไชยสงค์
นายวิวัฒน์ เจริญบุญ
นายสีหนาท ประยูรคำ
นายสุรพร ทองมาก
นายวันเฉลิม ขวัญพูน
นายภาคภูมิ สมบัติ
นางสาวกานต์สินี อาจวงษ์
นางสาวจุฬาลักษณ์ ถาวรผล
นางสาวเจนจิรา คดภูเขียว
นางสาวธัญญลักษณ์ เบ็ญสูงเนิน
นางสาวธัญญา จันทร์เนตร
นางสาวนิตยา หมื่นจิตร
นางสาวนันทวรรณ เหล็กแดง
นางสาวนิติยา บุญมั่น
นางสาวเบญญาภา คลังระหัด
นางสาวปวีณา เวียงดินดำ
นางสาวปิยวรรณ แก้งคำ
นางสาวปิยาภรณ์ มาชัยภูมิ
นางสาวมนรัก ศรีอุดร
นางสาวยุพาพร ชาวบัวใหญ่
นางสาวรัชดาภรณ์ เผยขุนทด
นางสาวรัตน์ติพร ชำนาญพล
นางสาววรรณิศา อู่เหล็ก
นางสาวเรวดี ภิญโญสุข
นางสาวสมฤทัย ใจประนบ
นางสาวสาวิตรี รัศมีพันธ์
นางสาวสุกี ขุระพันธ์
นางสาวเสาวลักษณ์ เพชรล้ำ
นางสาวอโณทัย ฤาชา
นางสาวอรัญญา สาทมุณี

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น